Engellilerin Lise Merkezi Sınava Girişi Şartları?

Özürlülerin Lise Merkezi Sınava Girişi Şartları? ilk defa bu yıl uygulanacak olan liseye geçiş sistemine göre sınavla öğrenci alacak nitelikli liselere giriş için yapılacak olan Merkezi Sınava girecek olan engelliler ile ilgili yapılmış olan düzenlemeler nelerdir?

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün  eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin ilgili RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne başvuru süresi geçmeden zamanında müracaat etmeleri
gerekmektedir.

Sınavda tedbir alınabilmesi için;
a. Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.
b. Sınav hizmeti ile ilgili RAM ya da okul müdürlüklerince yapılacak işlemlerde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin kendisinin de (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) bulunması gerekmektedir.
c. Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından
“Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış ve geçerli olan yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
ç. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokul müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.
d. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.
e. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.
f. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
g. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM’ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.
ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
h. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacaktır.
1. Görme Engelli Öğrenciler
1.Az Gören Öğrenciler
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.
a. Okuyucu ve kodlayıcı,
b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler
Tamamen görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.
Tamamen görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.
2. İşitme Engelli Öğrenciler
İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.
İşitme engelli öğrencilerin yabancı dil sorularından muaf olması için velisinin RAM’a başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi gerekmektedir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere birinci bölümde ek süre verilmeyecektir.
3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.
4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Atipik Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.
5. Bedensel Engelli Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.
Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç-gereç kullanan öğrenciler giriş
katlarda bulunan salonlara diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecek olup bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.
6. Zihinsel Engelli Öğrenciler
Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.
Yabancı dil sorularından muaf olması için velisinin RAM’a başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİSRAM Modülü’ne işlenmesi gerekmektedir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere birinci bölümde ek süre verilmeyecektir.

7. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
a. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
b. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir.
Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak bölge sınav yürütme komisyonları bilgilendirilecektir.
8. Evde veya Sağlık Kuruluşunda Sınav Tedbir Hizmeti Verilmesi
Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere engel türlerine göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM Modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, veliler/vasiler tarafından öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları hâlinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir.
Bu dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM’ye gönderilecektir

(Visited 11.279 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir