MEB Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Yayınlandı 2018

MEB Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Yayınlandı 2018. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Yayınlandı. Yönergeyle Ortaokul 8. sınıftan lise 9.sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin sınavlı veya sınavsız geçiş işlemleri düzenlenmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim
kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 7/9/2013
tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği ve 12/8/2016 tarihli ve 8649147 sayılı Bakan Makam Oluru ile
yürürlüğe giren MEB Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Kılavuz: Ortaöğretim kurumlarına merkezî veya mahalli sistemle yapılan öğrenci geçiş
işlemleriyle ilgili iş ve işlemler ile gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan dokümanları,
c) Merkezî Sınav: Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim
merkezlerinin (GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler
liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı,
ç) Merkezî Sınav Puanı (MSP): Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci
yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezi sınav puanını,
d) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik
programlarını,
e) Ortaokul başarı puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalamasını,
f) Ortaöğretim Kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak
öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt
yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,
g) Öğrenci: Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin
(GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencileri,

ğ) Proje uygulayan eğitim kurumu: 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen okulu,
h) Sınavsız öğrenci alan okul: Merkezi sınavla öğrenci alan Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik
programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre
öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını,
ı) Sınavla öğrenci yerleştirme: Bakanlık tarafından yapılan merkezî sınava dayalı yerleştirmeyi,
i)Sınavsız öğrenci yerleştirme: Ortaöğretim Kayıt alanları dikkate alınarak yapılan
yerleştirmeyi,
j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
k) Yıl sonu başarı puanı (YBP): Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders
saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı,
l) Yetenek sınavı: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin mülakat, mülakat ve beden yeterliliği
ile öğrenci alınan alanları için yapılan sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretime Geçiş Uygulaması

Merkezî Sınav
MADDE 5- (1) Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölümde,
Türkçe, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal
bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alır. Sınav aynı gün içerisinde
iki oturum hâlinde uygulanacaktır. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda
belirtilir.
(2) Sınav soruları, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,
T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen
kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem
çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini
ölçecek nitelikte hazırlanır.
Merkezî sınav puanının hesaplanması
MADDE 6- (1) Merkezî sınav puanının hesaplanmasına ilişkin açıklamalar sınav kılavuzunda
yer alır.
Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme
MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumlarına resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve
geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri
doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilir.

Merkezi Yerleştirme
MADDE 8– (1) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme:
a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne
göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
yapılır.
b) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde; Ortaokul
Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı
sınıflardaki YBP üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve
tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına,
puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.
Yerel Yerleştirme
MADDE 9– (1) Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.
(2) Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.
(3) Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların
bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin
okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi
kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.
(4) Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
MADDE 10- (1) Öğrenimlerini ülkemizdeki ortaokulların 8’inci sınıfına denk bir sınıfta yurt
dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile
başvurarak merkezi sınava katılabilirler.
(2) Öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim
kurumlarında gören öğrencilerin sınava girmeleri hâlinde merkezi sınav puanları hesaplanır.
Söz konusu öğrencilerin tercih ve yerleştirmelerine ilişkin esaslar kılavuzda belirtilir.
(3) Bu yönergenin 8’inci ve 9’uncu maddesinde belirtilen hususlar yurt dışında bulunduğu
sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim
kurumlarında gören öğrenciler için de uygulanır.
(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yılsonu başarı
puanları ve ortaokul başarı puanları, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere uygulanan
hükümlere göre belirlenir.
(5) Öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören
öğrenciler, yerel yerleştirmeye başvurmaları halinde, yurt içinde gösterecekleri ikamet
adreslerinin kayıt alanları ile ilişkilendirilir.
(6) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
doğrultusunda yapılır.
(7) Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili diğer hususlar kılavuzla belirlenir.
Başvurulacak mevzuat
MADDE 11- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12- (1) 21/5/2015 tarih 34878943-480.01-E.5258217 sayılı Bakanlık Makam Oluru
ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(Visited 764 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir